Privacy

Dit privacystatement heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens als sollicitant bij Sandd B.V. gevestigd te IJsseldijk 27325 WZ Apeldoorn (“Sandd” of “wij” of “ons”). Sandd zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar sollicitanten. Deze persoonsgegevens worden door Sandd conform de conform de toepasselijke privacywetgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), verzameld en verwerkt.

Dit privacystatement is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop Sandd uw persoonsgegevens verwerkt en welke rechten in dat kader aan u toekomen. De volgende onderwerpen zullen hierin aan de orde komen:

 • Wat is een persoonsgegeven?
 • Waarvoor verwerkt Sandd uw persoonsgegevens?
 • Met wie deelt Sandd persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaart Sandd uw sollicitatie?
 • Beveiliging van persoonsgegevens
 • Wijzigingen in het privacystatement
 • Wat zijn uw rechten?
 • Contactgegevens

1.      Persoonsgegevens en doeleinden

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Waarvoor verwerkt Sandd uw persoonsgegevens?

Sandd verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dit is toegestaan op grond van de AVG. Sandd verzamelt de volgende persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 • Contact met u opnemen en onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure
 • Beoordelen of u geschikt bent voor de functie waarnaar u solliciteert

Onder deze gegevens vallen onder andere:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • CV, opleiding, diploma’s, getuigschriften, evt. een assessment
 • een foto (u bent niet verplicht deze aan Sandd te verschaffen)

2.      Met wie deelt Sandd persoonsgegevens?

Sandd kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van het verzamelen en verwerken van sollicitantengegevens. Deze derden zijn verwerkers van Sandd en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van Sandd en voor geen enkel ander doel. Deze verwerkers zijn niet gevestigd buiten de EER.

3.      Bewaartermijnen

Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Hoe lang bewaart Sandd uw sollicitatie?

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond verwijderd, tenzij de wet Sandd verplicht de gegevens langer te bewaren. Indien Sandd uw gegevens langer in haar portfolio wenst te bewaren zal Sandd u hiervoor om toestemming vragen. Sandd bewaart de persoonsgegevens in dat geval voor een periode van maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

4.      Beveiliging van persoonsgegevens

Sandd heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Sandd zal tijdig melding maken van een eventueel datalek en indien nodig u tevens hiervan op de hoogte brengen.

5.      Wijzigingen in het privacystatement

Sandd kan dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen als daar een reden voor is. Deze versie is van 22 mei 2018. Indien we wijzigingen doorvoeren tijdens de sollicitatieprocedure zult u hierover op de hoogte gesteld worden.

6.      Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht Sandd te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens te beperken; en/of
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Sandd zal uw verzoek beoordelen conform de AVG. Sandd zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Sandd heeft ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kan Sandd met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat Sandd ontvangt. Sandd zal u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.      Contact

Indien u vragen heeft over dit privacystatement dan kunt u contact opnemen met Miriam Buesink, Functionaris Gegevensbescherming Sandd op telefoonnummer 055-53682525 of privacy@sandd.nl

8.     Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een benaming voor een technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op uw systeem. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren (een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam of adres). Wij gebruiken cookies om u een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden, geheel afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren.

U heeft op uw eigen computer de mogelijkheid om cookies uit te zetten. Dit kan de werking van onze website beperken.

Het cookie statement van werkenbijsandd.nl is hier te bekijken.